نمایندگان با آراء بالا در موضوع بازنشستگان از جوانان حمایت کردند امیدوارم از کودکان و نوجوانان نیز حمایت کنند

نمایندگان با آراء بالا در موضوع بازنشستگان از جوانان حمایت کردند امیدوارم از کودکان و نوجوانان نیز حمایت کنند

نماینده تهران در موافقت با لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان: نمایندگان با آراء بالا در موضوع بازنشستگان از جوانان حمایت کردند امیدوارم از کودکان و نوجوانان…