دکتر کواکبیان در موافقت با کلیات طرح افزایش سهمیه ایثارگران در کنکور: نباید بین جانبازان و ایثارگران خط کشی کنیم

دکتر کواکبیان در موافقت با کلیات طرح افزایش سهمیه ایثارگران در کنکور: نباید بین جانبازان و ایثارگران خط کشی کنیم

دکتر مصطفی کواکبیان در موافقت با کلیات طرح افزایش سهمیه ایثارگران در کنکور با اشاره به آیه «و من المومنین رجال صدقوا ما عهدوا الله…