در نشست فراکسیون دیپلماسی و منافع ملی مجلس با وزیر ارتباطات مطرح شد: مقابله با تکنولوژی بی‌فایده و وقت تلف کردن است

در نشست فراکسیون دیپلماسی و منافع ملی مجلس با وزیر ارتباطات مطرح شد: مقابله با تکنولوژی بی‌فایده و وقت تلف کردن است

در نشست فراکسیون دیپلماسی و منافع ملی مجلس با وزیر ارتباطات مطرح شد: مقابله با تکنولوژی بی‌فایده و وقت تلف کردن است طرح ساماندهی پیام…