دکتر کواکبیان در جمع دانشجویان دانشگاه آزاد نجف آباد:  دانشجویی که نسبت به مسائل اجتماع و مشکلات مردم بی تفاوت باشد دانشجوی مطلوب نیست

دکتر کواکبیان در جمع دانشجویان دانشگاه آزاد نجف آباد: دانشجویی که نسبت به مسائل اجتماع و مشکلات مردم بی تفاوت باشد دانشجوی مطلوب نیست

دکتر کواکبیان در جمع دانشجویان دانشگاه آزاد نجف آباد: دانشجویی که نسبت به مسائل اجتماع و مشکلات مردم بی تفاوت باشد دانشجوی مطلوب نیست مشکل…