پرتغال جدای از اتحادیه اروپا و تحریم‌های یکجانبه آمریکا همکاری گسترده‌تری با ایران داشته باشد

پرتغال جدای از اتحادیه اروپا و تحریم‌های یکجانبه آمریکا همکاری گسترده‌تری با ایران داشته باشد

دکتر کواکبیان در دیدار با مدیرکل کنسولی وزارت امور خارجه پرتغال: پرتغال جدای از اتحادیه اروپا و تحریم‌های یکجانبه آمریکا همکاری گسترده‌تری با ایران داشته باشد…