دکتر کواکبیان در نشست عمومی بررسی مشکلات اسلامشهر:  اگر مجلس CFT را تصویب نمی‌کرد مهلت برای ایران تمدید نمی‌شد و در لیست سیاه قرار می‌گرفتیم

دکتر کواکبیان در نشست عمومی بررسی مشکلات اسلامشهر: اگر مجلس CFT را تصویب نمی‌کرد مهلت برای ایران تمدید نمی‌شد و در لیست سیاه قرار می‌گرفتیم

دکتر کواکبیان در نشست عمومی بررسی مشکلات اسلامشهر: اگر مجلس CFT را تصویب نمی‌کرد مهلت برای ایران تمدید نمی‌شد و در لیست سیاه قرار می‌گرفتیم…