دکتر کواکبیان در جمع دانشجویان دانشگاه پیام نور بوشهر: دوری از مطالبات مردم مهمترین آفت جنبش دانشجویی است

دکتر کواکبیان در جمع دانشجویان دانشگاه پیام نور بوشهر: دوری از مطالبات مردم مهمترین آفت جنبش دانشجویی است

دکتر کواکبیان در جمع دانشجویان دانشگاه پیام نور بوشهر: دوری از مطالبات مردم مهمترین آفت جنبش دانشجویی است آزادی خواهی، عدالت طلبی و طرفداری از…

دکتر کواکبیان در جمع دانشجویان دانشگاه آزاد نجف آباد:  دانشجویی که نسبت به مسائل اجتماع و مشکلات مردم بی تفاوت باشد دانشجوی مطلوب نیست

دکتر کواکبیان در جمع دانشجویان دانشگاه آزاد نجف آباد: دانشجویی که نسبت به مسائل اجتماع و مشکلات مردم بی تفاوت باشد دانشجوی مطلوب نیست

دکتر کواکبیان در جمع دانشجویان دانشگاه آزاد نجف آباد: دانشجویی که نسبت به مسائل اجتماع و مشکلات مردم بی تفاوت باشد دانشجوی مطلوب نیست مشکل…