مجلس و وزارت خارجه ما در برابرحمله به سفارت ايران در لندن حتما تصميم خواهند گرفت

رئیس گروه دوستی ايران وانگليس:

مجلس و وزارت خارجه ما در برابرحمله به سفارت ايران در لندن حتما تصميم خواهند گرفت