آخه دیوث پدر وضعیت کنونی سکه و معیشت مردم رو رئیس جمهور و نماینده فعلی جواب بده یا اون کودنی که تازه انتخاب شده و هنوز پا تو مجلس نذاشته؟
برو خدا رو شکر کن تو همون توءیتر جوابت رو ندادم که بیننده بیشتری داره و جماعت بیشتری به حماقت و حروم لقمگیت پی نبرن.