شما می خواهید با این برخوردها مدعی عدالت قضایی باشید؟

دکتر کواکبیان در نطق میان دستور خطاب به قوه قضائیه:

حکمت بازداشت نکردن سعید «مرتضوی» چیست؟

آیا شما می خواهید با این برخوردها مدعی عدالت قضایی باشید؟