به نظرمن محسن هاشمی بهترین گزینه برای شهرداری تهران است

دکتر کواکبیان طی نطق میان دستور در جلسه علنی مجلس: به نظر من محسن هاشمی بهترین گزینه برای شهرداری تهران است