دکتر مصطفی کواکبیان | دانشگاه علامه طباطبایی

از لحاظ آموزه های دینی و ملی در بحث حقوق شهروندی بسیار قوی هستیم، اما متاسفانه به این آموزه ها عمل نمی کنیم

دکتر کواکبیان در مراسم اعطای جوایز حقوق شهروندی از سوی دانشگاه علامه طباطبایی:

از لحاظ آموزه های دینی و ملی در بحث حقوق شهروندی بسیار قوی هستیم، اما متاسفانه به این آموزه ها عمل نمی کنیم